VH3675 - Acorn Needlecase

VH3675 - Acorn Needlecase


 
VH3675 - Acorn Needlecase

 2 1/2" x 3 1/2", 18 count, white mono