F3724 - Big Ben

F3724 - Big Ben


 
F3724 - Big Ben

 Big Ben, 2 1/2" x 7", 18 count on white mono