F3720 - Texas

F3720 - Texas


 
F3720 - Texas

 Texas, 20 3/4" x 12 1/4", 16 count on white mono