F3719 - Cloisonne Angel (Arch)

F3719 - Cloisonne Angel (Arch)


 
F3719 - Cloisonne Angel (Arch)

 Cloisonne Angel 4 1/2" x 8 1/4", 18 count on white mono