DH3920 - Ruby Cross

DH3920 - Ruby Cross


 
DH3920 - Ruby Cross

 4 3/4" x 6" on 18 count white mono