DH3919 - Diamond Cross

DH3919 - Diamond Cross


 
DH3919 - Diamond Cross

 4 3/4" x 6" on 18 count white mono