DH3895 - 3 Grey Hills

DH3895 - 3 Grey Hills


 
DH3895 - 3 Grey Hills

 13 1/2"x 13 1/4" on 18 count white mono