DH3891 - Diamond Bracelet

DH3891 - Diamond Bracelet


 
DH3891 - Diamond Bracelet

 



1 3/4" x 7 3/8" on 18 count white mono