DH3854 - Ode to Daisy

DH3854 - Ode to Daisy


 
DH3854 - Ode to Daisy

 15" x 11 1/2", 18 count on white mono