DH3847 - Lotus Bracelet

DH3847 - Lotus Bracelet


 
DH3847 - Lotus Bracelet

 7 1/4" x 2", 18 count on white mono