CM5022 - Farmers Wife

CM5022 - Farmers Wife


 
CM5022 - Farmers Wife

 7 1/2" x 7 1/2", on 18 count white mono