KR7023 - Floral Egg

KR7023 - Floral Egg


 
KR7023 - Floral Egg

 3 3/8 x 5 1/8" 18 count white mono